Algemene voorwaarden

Webservers.nl is onderdeel van SB Hosting en gevestigd te Nijkerk.

A. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en van toepassing op alle aanbiedingen van Webservers.nl.
 2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
 3. Webservers.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Webservers.nl erkend.
 5. Webservers.nl garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 6. Webservers.nl heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen zonder waarschuwing.

2. Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Webservers.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar, of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.2.3 Aan de leveringsplicht van Webservers.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Webservers.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.
 3. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 4. Webservers.nl kan de up-time niet garanderen, net als eventuele down-time is Webservers.nl niet voor aansprakelijk.
 5. Backups dienen verzorgt te worden door de afnemer zelf, Webservers.nl is hier niet voor aansprakelijk.

 

3. Prijzen

 1. Prijzen worden binnen de looptijd van de service niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

 1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren indien het product ongebruikt is. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Webservers.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Webservers.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Webservers.nl er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
 2. Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals abonnementen van de door Webservers.nl aangeboden (netwerk)operators. Op laatst genoemde diensten, waarbij Webservers.nl slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde (netwerk)operators van toepassing zijn.
 3. Het herroepingrecht geldt niet voor: diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen.

 

5. Gegevensbeheer

 1. Indien u een bestelling plaatst bij Webservers.nl dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Webservers.nl. Webservers.nl houdt zich aan de Wet
  Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
 2. Webservers.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 3. Webservers.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

6. Garantie en conformiteit

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid
  en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming
  in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 3. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd of deugdelijk of incompleet is, dan dient
  de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Webservers.nl deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Webservers.nl. Eventuele gebreken of verkeerd
  geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Webservers.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te
  geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke,
  beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 4. Indien klachten van de afnemer door Webservers.nl gegrond worden bevonden, zal Webservers.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer
  een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Webservers.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding
  steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Webservers.nl tot het maximale in het desbetreffende geval door de
  aansprakelijkheidsverzekering van Webservers.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Webservers.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten,
  waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 5. Webservers.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van (niet-leidinggevend) personeel.
  Deze garantie geldt niet indien:
  A) en zolang de afnemer jegens Webservers.nl in gebreke is;
  B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen/of bewerken.
  C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Webservers.nl
  en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
  D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld
  of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 

7. Aanbiedingen

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
 2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Webservers.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die
  aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 3. Mondelinge toezeggingen verbinden Webservers.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Aanbiedingen van Webservers.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 5. Webservers.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
  vergissing of verschrijving bevatte.
 6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 7. Speciale producten zijn niet compatibel met kortingscodes indien anders aangegeven.

 

8. Overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Webservers.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Webservers.nl op haalbaarheid is beoordeeld.
 2. Webservers.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren
  onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

9. Afbeeldingen en specificaties

 1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Webservers.nl
  gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 2. Alle getoonde afbeeldingen op Webservers.nl, mits op eigen server geplaatst, zijn en blijven eigendom van Webservers.nl.

10. Overmacht

 1. Webservers.nl niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.
  Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en
  storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer,
  nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Webservers.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. Webservers.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of
  gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
  In geen geval is Webservers.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 4. Indien Webservers.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar
  verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur
  te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

11. Aansprakelijkheid

 1. Webservers.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.
  Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van alle door Webservers.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Webservers.nl zolang de afnemer de vorderingen van Webservers.nl
  uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden
  uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Webservers.nl wegens tekort schieten in de nakoming van
  zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 2. De door Webservers.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht
  en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Webservers.nl of een door Webservers.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen
  waarin Webservers.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Webservers.nl
  zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 6. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal
  en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Webservers.nl.

 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Webservers.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter
  binnen het arrondissement Nijkerk kennis, tenzij Webservers.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te
  onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

14. Voorwaarden per service

 

14.1 Servers

 1. Webservers.nl mag na 7 dagen na verloop van de server, deze volledig verwijderen zonder waarschuwing hiervan.
 2. Op alle onze servers / diensten zijn een F.U.P (Fair Use Policy) toegepast.
 3. Overmacht heeft Webservers.nl geen controle over, downtime resulterend uit overmacht (DDoS) is Webservers.nl niet aansprakelijk voor en kan niet op verhaalt worden.
 4. De afnemer verplicht zichzelf de aangekochte dienst te gebruiken waarvoor hij bedoelt is.
 5. Het is de afnemer niet toegestaan schade aan de servers van Webservers.nl te veroorzaken door middel van ‘vervuiling’.

 

14.2 Webhosting

 1. Webservers.nl mag na 7 dagen na verloop van de webhosting de webhosting volledig verwijderen zonder waarschuwing hiervan.
 2. Het is de afnemer niet toegestaan de webhosting te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse wet.
  Hier vallen onder meer, maar niet uitsluitend de volgende gevallen:
 • Het ongevraagd, of overmatig sturen van e-mails
 • Het wederrechtelijk inbreuk maken op auteursrechtelijk beschermde werken
 • Het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen via een account op onze servers
 • Het bewust, of onbewust overbelasten van de server
 • Het wederrechtelijk binnendringen in andere computers en/of computersystemen op het internet

 

14.3 VPS

 1. Webservers.nl mag na 7 dagen na verloop van de VPS deze volledig verwijderen zonder waarschuwing hiervan.
 2. Het is de afnemer niet toegestaan de VPS te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse wet. Hier vallen onder meer,
  maar niet uitsluitend de volgende gevallen:
 • Het ongevraagd, of overmatig sturen van e-mails
 • Het wederrechtelijk inbreuk maken op auteursrechtelijk beschermde werken
 • Het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen via een account op onze servers
 • Het bewust, of onbewust overbelasten van de server
 • Het wederrechtelijk binnendringen in andere computers en/of computersystemen op het internet

 

14.4 Dedicated server(s)

 1. Webservers.nl mag na 7 dagen na verloop van de dedicated server deze server volledig verwijderen zonder waarschuwing hiervan.
 2. Het is de afnemer niet toegestaan de dedicated server te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse wet. Hier vallen onder meer, maar niet uitsluitend de volgende gevallen:
 • Het ongevraagd, of overmatig sturen van e-mails
 • Het wederrechtelijk inbreuk maken op auteursrechtelijk beschermde werken
 • Het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen via een account op onze servers
 • Het bewust, of onbewust overbelasten van de server
 • Het wederrechtelijk binnendringen in andere computers en/of computersystemen op het internet